Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ: RNDr. Daniela Sečkárová, A. Bernoláka 5343/40, 034 01 Ružomberok, IČO: 40398153, DIČ: 1046434114

Prevádzkovateľ: Penzión Andrej Ružomberok, ul. A. Bernoláka 40, zodpovedná vedúca: RNDr. Daniela Sečkárová

 1. Základné ustanovenia
  Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. Právo zákazníka na reklamáciu
  V prípade, ak zákazníkovi sú v Penzióne Andrej Ružomberok** poskytnuté služby nižšej kvality alebo rozsahu ako je predpísané pre penzión ** alebo ako bolo vopred dohodnuté, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
 3. Uplatnenie reklamácie
  Ak zákazník zistí skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu na recepcii alebo telefonicky na čísle 0905 821852 u vedúcej RNDr. Daniely Sečkárovej alebo u inej zodpovednej osoby. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník predložil doklady o poskytovaní služieb (kópiu objednávky, zmluvy, faktúru, účet,...). Vedúci alebo ním poverená osoba zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúca alebo ním poverená osoba je povinná po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, je povinný vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
 4. Odstrániteľné závady
  Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 419/2001 Zb.
 5. Neodstrániteľné závady
  V prípade ak nie je možné odstrániť závady technického charakteru na izbe a ak penzión nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom prenajatá, zákazník má právo na: V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.
 6. Lehoty na uplatnenie reklamácií
  Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká.
 7. Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
  Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie a poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby.
 8. Vybavenie reklamácie
  Za vybavenie reklamácie sa považuje bezplatné odstránenie závady alebo doplnenie služby, prípadne poskytnutie náhradnej služby. Ak to nie je možné, poskytne Penzión Andrej Ružomberok** zľavu z dohodnutej ceny reklamovanej služby, ktorú nemohol zákazník pre závadu čiastočne resp. vôbec využiť. Zákazník stráca nárok na zľavu z ceny, ak uplatní reklamáciu až po využití reklamovaných služieb. Za uplatnenie bez zbytočného odkladu v zahraničnom cestovnom ruchu sa považuje reklamácia u sprievodcu alebo zodpovednej osoby pri skupinách, resp. jednotlivca najneskôr do ukončenia pobytu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

RNDr. Daniela Sečkárová
zodpovedná vedúca